Prijava šteta – Osiguranje transporta

 

Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu           

 

U slučaju nastanka štete na osiguranoj pošiljci, osiguranik ili njegov predstavnik dužni su odmah obavijestiti osiguravača i preduzeti mjere u cilju smanjenja štete. Osiguranik je dužan da svaku štetu prijavi osiguravaču čim za istu sazna, odnosno u što kraćem roku da bi omogućio osiguravaču da uzme učešće u utvrđivanju uzroka, visine i okolnosti pod kojima je došlo do štete.

Osiguranik ili njegov predstavnik dužni su podnijeti osiguravaču zahtjev za naknadu štete i uz isti priložiti potrebnu dokumentaciju iz koje se može ustanoviti uzrok i veličina štete, kao i dokaz da su se oštećene stvari prevozile na rizik osiguranika.

Isplatom odštete prelaze na osiguravača, u granicama isplaćene odštete, sva prava koja osiguranik ima prema licima odgovornim za nastalu štetu. Radi ostvarivanja tog prava osiguranik je dužan da pribavi i dostavi osiguravaču svu potrebnu dokumentaciju i isprave.

           

Osiguranje od odgovornosti vozara za štete na robi

 

Vozar je dužan da svaku vidljivu štetu konstatuje zapisnički sa primaocem pošiljke, a prije predaje pošiljke primaocu.

Ako se u vezi sa nastalom štetom podnese odštetni zahtjev, vozar je dužan da ga odmah dostavi osiguravaču, zajedno sa svim dokumentima potrebnim za rješenje štete (prevozni dokumenti, zapisnici i drugi dokazi o šteti, faktura ili drugi dokaz o vrijednosti pošiljke u neoštećenom i oštećenom stanju, pismena izjava vozača o uzrocima nastanka štete, kao i eventualno ostala dokumenta iz kojih se može utvrditi odgovornost vozara i visina štete).

Vozar je dužan da prije eventualnog priznavanja svoje obaveze na naknadu štete i isplate naknade za štetu zatraži saglasnost osiguravača i da se drži uputstava koje u vezi sa tim dobije od osiguravača.

Obrasce prijave štete možete dobiti u  našoj najbližoj poslovnici.

 

Uz obrazac Prijave štete potrebno je priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju kojom se dokazuje uzrok, obim i visina štete, o čemu detaljne informacije možete dobiti od naših zaposlenika.