Prijava šteta – Osiguranje od odgovornosti

            

Osiguranik koji je osiguran od odgovornosti, poslije nastanka osiguranog slučaja dužan je obavijestiti Brčko-gas osiguranje  d.d. o nastanku osiguranog slučaja, kao i o podnijetom zahtjevu za naknadu štete najkasnije u roku od tri dana po saznanju.

           

Osiguranik je dužan da obavijesti Brčko-gas osiguranje i kad zahtjev za naknadu štete protiv njega bude istaknut preko suda, kad bude stavljen u pritvor, kao i kad bude proveden postupak za obezbjeđivanje dokaza.

 

Osiguranik nije ovlašćen da se bez prethodne saglasnosti Brčko-gas osiguranje d.d. izjašnjava o zahtjevu za naknadu štete, a naročito da ga prizna potpuno ili djelimično, da se o zahtjevu za naknadu štete poravna, kao ni da izvrši isplatu – osim ako se, prema činjeničnom stanju, nije moglo odbiti priznanje, poravnanje, odnosno isplata, a da se time ne učini očigledna nepravda. Ako je osiguranik u zabludi smatrao da postoji njegova odgovornost ili da su ispravno utvrđene činjenice, to ga neće opravdati.

 

Ako oštećeni podnese tužbu za naknadu štete protiv osiguranika, osiguranik je dužan da dostavi Brčko-gas osiguranju d.d. sudski poziv, odnosno tužbu i sve ostalo u vezi sa štetnim događajem i zahtjevom za naknadu štete.

 

Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici.

 

Uz obrazac Prijave štete potrebno je priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, o čemu detaljne informacije možete dobiti od naših zaposlenika.