Prijava šteta - Osiguranje od nezgode

 

Osiguranik koji je uslijed nesrećnog slučaja povrijeđen, dužan je:

1) da se prema mogućnostima odmah prijavi ljekaru, odnosno da pozove ljekara radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i da odmah preduzme sve potrebne mjere radi liječenja, kao i da se pridržava ljekarskih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja,

2) da o nesrećnom slučaju pismeno obavijesti osiguravača u roku kada mu to prema njegovom zdravstvenom stanju bude moguće,

3) da sa prijavom o nesrećnom slučaju pruži osiguravaču sva obavještenja i podatke, naročito o mjestu i vremenu kada je slučaj nastao, potpuni opis događaja, ime ljekara koji ga je pregledao ili koji ga liječi, nalaze ljekara o vrsti tjelesne povrede, o nastalim eventualnim posljedicama, kao i podatke o tjelesnim manama, nedostacima i bolestima koje je osiguranik eventualno imao prije nastanka nesrećnog slučaja.

Ako je nesrećni slučaj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja dužan je da o tome pismeno obavijesti osiguravača i da o tome pribavi potrebnu dokumentaciju.

Troškovi za ljekarski pregled i izvještaj (početni i zaključni izvještaj ljekara, ponovni ljekarski pregled i nalaz specijaliste) i ostali troškovi koji se odnose na dokazivanje nesrećnog slučaja i prava iz ugovora o osiguranju padaju na teret podnosioca zahtjeva.

Osiguravač ima pravo da, od osiguranika, ugovarača, korisnika ili bilo kog drugog pravnog ili fizičkog lica traži naknadna objašnjenja, kao i da na svoj trošak preduzima mjere u svrhu ljekarskog pregleda osiguranika preko svojih ljekara, ljekarskih komisija i zdravstvenih organizacija da bi se utvrdile važne okolnosti u vezi sa prijavljenim nesrećnim slučajem.

Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici.

Uz odgovarajući obrazac prijave štete iz osnova osiguranja od nezgode potrebno je priložiti prateću dokumentaciju, i to:

  a) za slučaj povrede:

  1. Medicinsku dokumentaciju od dana povrede do završetka liječenja,
  2. Dokaz o nastanku nesrećnog slučaja (prijava o povredi na radu, zapisnik MUP-a i dr., a u zavisnosti od vrste nesrećnog slučaja),
  3. Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog),
  4. Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata.

  b) za slučaj smrti:

  1. Izvod iz matične knjige umrlih,
  2. Ako je smrt nastupila od posljedica nesrećnog slučaja, potrebno je dostaviti zapisnik MUP-a, obdukcioni nalaz (ako je tražen), zapisnik o uviđaju istražnog sudije i sl.,
  3. Ako je smrt nastupila prirodnim putem potrebno je dostaviti: otpusnu listu (ako je smrt nastupila u bolnici), potvrdu o smrti (ako je smrt nastupila kod kuće), ako je smrt nastupila na javnom mjestu ili osiguranik nađen sam kod kuće potrebno je dostaviti zapisnik MUP-a i obdukcioni nalaz, ako je tražena obdukcija,
  4. Dokaz podnosioca zahtjeva o srodstvu sa umrlim,
  5. Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata.

 

Brčko-gas osiguranje d.d. ima pravo od osiguranika, ugovarača osiguranja, odnosno bilo kog pravnog ili fizičkog lica traži dodatnu dokumentaciju. Ukoliko podnosilac zahtjeva za naknadu štete prilikom podnošenja zahtjeva posjeduje i drugu dokumentaciju koja može pomoći u obradi štete istu je potrebno priložiti.