Prijava šteta – Osiguranje imovine

 

Kad nastane osigurani slučaj, odnosno kada se dogodi šteta kod osiguranja imovine, na osnovu čega se traži naknada iz osiguranja, potrebno je postupiti na sljedeći način:

  • odmah preuzeti sve što je u moći da se ograniče štetne posljedice ostvarenog osiguranog slučaja i pri tome se mora pridržavati uputstva koje su dali osiguravač ili njegov predstavnik,
  • da se odmah obavijesti osiguravač o nastanku osiguranog slučaja, a najkasnije u roku od tri dana po saznanju,
  • da bez odlaganja, ali najkasnije u roku od tri dana, pismeno potvrdi prijavu štete na odgovarajućem obrascu Prijava štete, učinjenu usmeno, telefonom ili na neki drugi način,
  • da se u svim slučajevima predviđenim propisima, a naročito kada je šteta prouzrokovana od požara, provalne krađe, razbojništva, razbojničke krađe i saobraćajne nezgode, prijavi nadležnom organu unutrašnjih poslova i navede koje su sve stvari uništene, odnosno oštećene ili su nestale prilikom nastanka osiguranog slučaja,
  • da se odmah po nastanku osiguranog slučaja, ako je moguće, odnosno kad to prilike dozvoljavaju podnese osiguravaču popis uništenih, odnosno oštećenih stvari uz približnu naznaku njihove vrijednosti,
  • da se, do dolaska predstavnika osiguravača na samo mjesto štete, ne promijeni stanje oštećenih, odnosno uništenih stvari, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja, odnosno sprečavanja povećanja štete, odnosno radi nastavljanja normalne proizvodnje. Ako se promjena izvrši radi nastavljanja normalne proizvodnje, osiguranik je dužan da o tome odmah obavijesti osiguravača telefonom, telefaksom ili na neki drugi način.

Osiguranik je dužan, nezavisno od roka u kome je podnio prijavu štete, pružiti sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete.

Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici.

Uz obrazac Prijave štete potrebno je priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, o čemu detaljne informacije možete dobiti od naših zaposlenika.