Osiguranje životinja

 

 Kod osiguranja životinja predmet osiguranja mogu biti zdrave domaće i druge životinje, i to:

  • kopitari u starosti od 10 dana do navršenih 18 godina, odnosno 21 godine, ukoliko su najmanje 15 godina neprekidno osigurani,
  • goveda i bivoli od 10 dana do navršenih 12 godina starosti, odnosno do
  • 15 godina ukoliko su najmanje 9 godina neprekidno osigurani,
  • ovce u starosti od 3 mjeseca do navršenih 6 godina, koze u starosti od
  • 3 mjeseca do navršenih 8 godina i
  • svinje u starosti od 21 dana sa najmanjom težinom od 5 kg do navršenih
  • 7 godina.

Životinje koje se ne mogu primiti u osiguranje:

  • oboljele životinje ili životinje sumnjive na bolest,
  • iscrpljene, zakržljale, slijepe i životinje u lošoj kondiciji,
  • životinje koje se drže pod lošim higijenskim uslovima.

Druge vrste domaćih i dugih životinja, kao i životinje ispod i iznad starosti prethodno navedenih, mogu se osigurati samo po Posebnim uslovima za osiguranje životinja.

 

Životinje se osiguravaju na iznos koji odredi osiguranik (suma osiguranja), a koji ne može premašiti stvarnu vrijednost životinje u vrijeme zaključenja ugovora o osiguranju (vrijednost osigurane životinje). Stvarna vrijednost životinje je njena tržišna cijena na dan zaključenja ugovora o osiguranju, odnosno na dan obračuna štete. Mlade životinje se osiguravaju na vrijednost koju će postići do kraja trajanja osiguranja.

 

Ako osiguranik ima više životinja iste vrste, obavezan je da osigura sve životinje iste vrste (sve konje, goveda itd.) koje posjeduje, bez obzira na vlasništvo (koje su sposobne za osiguranje), ukoliko Osiguravač nije dao posebnu saglasnost za osiguranje samo jednog dijela jedne vrste životinja. Ugovor o osiguranju životinja pruža osiguravajuće pokriće dok se životinje nalaze u mjestu označenom na polisi.

 

Smatra se da je nastupio osigurani slučaj onog trenutka kada je kod životinje nastupilo uginuće, izvršeno prinudno klanje ili prinudno ubijanje, odnosno kada je životinja prodata po prethodnom odobrenju osiguravača ovlašćenom otkupljivaču radi izvršenja prinudnog klanja ili prinudnog ubijanja.


Napomena o karenci

Kod osiguranja životinja za štete od uginuća, prinudnog klanja ili ubijanja zbog bolesti postoji karenca tako da obaveza Osiguravača počinje po isteku 24-og časa 14-og dana od zaključenja ugovora o osiguranju, ukoliko drugačije nije ugovoreno.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.

 

Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.