Osiguranje od profesionalne odgovornosti

 

 

  • OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI LJEKARA

Predmet osiguranja je zakonska (građansko-pravna) odgovornost osiguranika za štete nastale usljed smrti, povrede tijela ili zdravlja trećih lica, koje su nastale kao posljedica profesionalne greške ljekara i/ili drugog medicinskog osoblja.

Osiguranim slučajem, u smislu osiguranja od profesionalne odgovornosti ljekara, smatra se profesionalna greška, nesavjestan ili nestručan postupak ili propust ljekara i/ili drugog medicinskog osoblja, a koja je u suprotnosti sa aktuelnim propisima i standardima medicinske struke i kao takav ima za posljedicu nepovoljan ishod liječenja.

 

  • OSIGURANJE  OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ADVOKATA

Ovim osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi lica koja su naručila usluge od osiguranika, koji su posljedica grube stručne greške osiguranika pri vršenju registrovane djelatnosti i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Osiguranim slučajem, u smislu osiguranja od profesionalne odgovornosti advokata, smatra se odštetni zahtjev, koji naručilac usluge od osiguranika pismeno zahtijeva od osiguranika i od Osiguravača, u vrijeme trajanja osiguranja, odnosno najkasnije u roku od 5 godina poslije prestanka osiguranja, za stručnu grešku, nastalu u vrijeme trajanja osiguranja.

 

  • OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ OBAVLJANJA DJELATNOSTI VETERINARA

Predmet osiguranja je zakonska (građansko-pravna) odgovornost osiguranika prema trećim licima za štete koje nastaju kao posljedica grešaka u obavljanju veterinarske djelatnosti, nasavjesnih ili nestručnih postupaka ili propusta koji su u suprotnosti sa aktuelnim propisima i standardima ove djelatnosti.

Osiguranim slučajem, u smislu osiguranja od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti veterinarstva, smatra se jedna ili više profesionalnih grešaka, nesavjesnih ili nestručnih postupaka ili propusta koji su u suprotnosti sa aktuelnim propisima i standardima djelatnosti i kao takvi za direktnu posljedicu imaju nepovoljan ishod liječenja.

 

  • OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI GEODETA

Ovim osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi lica koja su naručila uslugu od osiguranika ili odštetni zahtjevi trećih lica koji su posljedica stručne greške osiguranika i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Ovim osiguranjem obuhvaćeni su i odštetni zahtjevi, koji nastanu zbog kazne (globe), koju je dužan da plati naručilac usluge od osiguranika. 

Osiguranim slučajem, u smislu osiguranja od profesionalne odgovornosti geodeta, smatra se odštetni zahtjev, koji naručilac usluge od osiguranika pismeno zahtijeva od osiguranika i od Osiguravača, u vrijeme trajanja osiguranja, odnosno najkasnije u roku od 5 godina poslije prestanka osiguranja, za stručnu grešku, nastalu u vrijeme trajanja osiguranja.

 

  • OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI JAVNIH BILJEŽNIKA

Ovim osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi lica koja su naručila uslugu od osiguranika ili odštetni zahtjevi trećih lica, koji su posljedica grube stručne greške osiguranika pri vršenju registrovane djelatnosti i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Osiguranim slučajem, u smislu osiguranja od profesionalne odgovornosti javnih bilježnika, smatra se odštetni zahtjev, koji naručilac usluge od osiguranika pismeno zahtijeva od osiguranika i od Osiguravača, u vrijeme trajanja osiguranja, odnosno najkasnije u roku od 5 godina poslije prestanka osiguranja, za stručnu grešku, nastalu u vrijeme trajanja osiguranja.

 

  • OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI POSREDNIKA NEKRETNINA

Ovim osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi lica koja su naručila uslugu od osiguranika ili odštetni zahtjevi trećih lica, koji su posljedica stručne greške osiguranika i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Osiguranim slučajem, u smislu osiguranja od profesionalne odgovornosti posrednika nekretnina, smatra se odštetni zahtjev, koji naručilac usluge od osiguranika pismeno zahtijeva od osiguranika i od Osiguravača, u vrijeme trajanja osiguranja, odnosno najkasnije u roku od 5 godina poslije prestanka osiguranja, za stručnu grešku, nastalu u vrijeme trajanja osiguranja.

 

  • OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PORESKIH SAVJETNIKA, REVIZORA I FINANSIJSKIH I RAČUNOVODSTVENIH SERVISA

Ovim osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi lica koja su naručila uslugu od osiguranika, koji su posljedica stručne greške osiguranika kod obavljanja registrovane djelatnosti i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Osiguranje obuhvata i odštetne zahtjeve, koji nastanu zbog kazne (globe), koju je dužan da plati naručilac usluge od osiguranika.

Osiguranim slučajem smatra se odštetni zahtjev, koji naručilac usluge od osiguranika pismeno zahtijeva od osiguranika i od Osiguravača, u vrijeme trajanja osiguranja, odnosno najkasnije u roku od 5 godina poslije prestanka osiguranja, za stručnu grešku, nastalu u vrijeme trajanja osiguranja.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.