Odgovornost

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

 

 

  • OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI LJEKARA

Predmet osiguranja je zakonska (građansko-pravna) odgovornost osiguranika za štete nastale usljed smrti, povrede tijela ili zdravlja trećih lica, koje su nastale kao posljedica profesionalne greške ljekara i/ili drugog medicinskog osoblja.

Osiguranim slučajem, u smislu osiguranja od profesionalne odgovornosti ljekara, smatra se profesionalna greška, nesavjestan ili nestručan postupak ili propust ljekara i/ili drugog medicinskog osoblja, a koja je u suprotnosti sa aktuelnim propisima i standardima medicinske struke i kao takav ima za posljedicu nepovoljan ishod liječenja.

 

  • OSIGURANJE  OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ADVOKATA

Ovim osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi lica koja su naručila usluge od osiguranika, koji su posljedica grube stručne greške osiguranika pri vršenju registrovane djelatnosti i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Osiguranim slučajem, u smislu osiguranja od profesionalne odgovornosti advokata, smatra se odštetni zahtjev, koji naručilac usluge od osiguranika pismeno zahtijeva od osiguranika i od Osiguravača, u vrijeme trajanja osiguranja, odnosno najkasnije u roku od 5 godina poslije prestanka osiguranja, za stručnu grešku, nastalu u vrijeme trajanja osiguranja.

 

  • OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ OBAVLJANJA DJELATNOSTI VETERINARA

Predmet osiguranja je zakonska (građansko-pravna) odgovornost osiguranika prema trećim licima za štete koje nastaju kao posljedica grešaka u obavljanju veterinarske djelatnosti, nasavjesnih ili nestručnih postupaka ili propusta koji su u suprotnosti sa aktuelnim propisima i standardima ove djelatnosti.

Osiguranim slučajem, u smislu osiguranja od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti veterinarstva, smatra se jedna ili više profesionalnih grešaka, nesavjesnih ili nestručnih postupaka ili propusta koji su u suprotnosti sa aktuelnim propisima i standardima djelatnosti i kao takvi za direktnu posljedicu imaju nepovoljan ishod liječenja.

 

  • OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI GEODETA

Ovim osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi lica koja su naručila uslugu od osiguranika ili odštetni zahtjevi trećih lica koji su posljedica stručne greške osiguranika i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Ovim osiguranjem obuhvaćeni su i odštetni zahtjevi, koji nastanu zbog kazne (globe), koju je dužan da plati naručilac usluge od osiguranika. 

Osiguranim slučajem, u smislu osiguranja od profesionalne odgovornosti geodeta, smatra se odštetni zahtjev, koji naručilac usluge od osiguranika pismeno zahtijeva od osiguranika i od Osiguravača, u vrijeme trajanja osiguranja, odnosno najkasnije u roku od 5 godina poslije prestanka osiguranja, za stručnu grešku, nastalu u vrijeme trajanja osiguranja.

 

  • OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI JAVNIH BILJEŽNIKA

Ovim osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi lica koja su naručila uslugu od osiguranika ili odštetni zahtjevi trećih lica, koji su posljedica grube stručne greške osiguranika pri vršenju registrovane djelatnosti i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Osiguranim slučajem, u smislu osiguranja od profesionalne odgovornosti javnih bilježnika, smatra se odštetni zahtjev, koji naručilac usluge od osiguranika pismeno zahtijeva od osiguranika i od Osiguravača, u vrijeme trajanja osiguranja, odnosno najkasnije u roku od 5 godina poslije prestanka osiguranja, za stručnu grešku, nastalu u vrijeme trajanja osiguranja.

 

  • OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI POSREDNIKA NEKRETNINA

Ovim osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi lica koja su naručila uslugu od osiguranika ili odštetni zahtjevi trećih lica, koji su posljedica stručne greške osiguranika i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Osiguranim slučajem, u smislu osiguranja od profesionalne odgovornosti posrednika nekretnina, smatra se odštetni zahtjev, koji naručilac usluge od osiguranika pismeno zahtijeva od osiguranika i od Osiguravača, u vrijeme trajanja osiguranja, odnosno najkasnije u roku od 5 godina poslije prestanka osiguranja, za stručnu grešku, nastalu u vrijeme trajanja osiguranja.

 

  • OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PORESKIH SAVJETNIKA, REVIZORA I FINANSIJSKIH I RAČUNOVODSTVENIH SERVISA

Ovim osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi lica koja su naručila uslugu od osiguranika, koji su posljedica stručne greške osiguranika kod obavljanja registrovane djelatnosti i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Osiguranje obuhvata i odštetne zahtjeve, koji nastanu zbog kazne (globe), koju je dužan da plati naručilac usluge od osiguranika.

Osiguranim slučajem smatra se odštetni zahtjev, koji naručilac usluge od osiguranika pismeno zahtijeva od osiguranika i od Osiguravača, u vrijeme trajanja osiguranja, odnosno najkasnije u roku od 5 godina poslije prestanka osiguranja, za stručnu grešku, nastalu u vrijeme trajanja osiguranja.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.


Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti

 

Osiguranjem od odgovornosti štiti se ekonomski interes osiguranika na način da je ovom vrstom osiguranja zaštićena imovina osiguranika od odštetnih zahtjeva trećih lica. U ovom slučaju, imovina nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će Brčko-gas osiguranje d.d., umjesto osiguranika, platiti naknadu trećoj osobi koja je pretrpila štetu.

Osiguranik svojim poslovanjem može ugroziti zdravlje, ali i oštetiti materijalnu imovinu drugih pravnih ili fizičkih osoba. Iako šteta nije pričinjena namjerno, osiguranik koji je pričinilo štetu biće obavezan isplatiti naknadu za prouzročenu štetu prema trećim licima, prema kriteriju objektivne odgovornosti. Upravo od ovakvih nepredviđenih finansijskih izdataka, osiguranik se može zaštiti ugovaranjem odgovarajuće polise osiguranja od odgovornosti.

Polisom osiguranja od odgovornosti može biti pokrivena odgovornost za štetu nastalu iz djelatnosti osiguranika, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti, do sume osiguranja koja je određena u polisi osiguranja.


 U zavisnosti od djelatnosti, moguće je ugovoriti razne vrste osiguranja od odgovornosti:

o     osiguranje od opšte odgovornosti,

o     osiguranje proizvođača od odgovornosti za proizvode,

o     osiguranje ugovorene odgovornosti izvođača građevinskih radova,

o     osiguranje ugovorene odgovornosti izvođača montažnih radova,

o     osiguranje od odgovornosti vlasnika opasnih materija u toku transporta,

o     osiguranje od odgovornosti revizijskih društava,

o     osiguranje od odgovornosti aktuara,

o     osiguranje od odgovornosti advokata,

o     osiguranje od odgovornosti ljekara,

o     osiguranje od projektantske odgovornosti,

o     osiguranje od odgovornosti notara,

o     osiguranje od odgovornosti društava za posredovanje u osiguranju,

o     osiguranje od odgovornosti špeditera u domaćem i međunarodnom saobraćaju,

o     osiguranje od odgovornosti u željezničkom saobraćaju,

o     osiguranje garancija proizvođača, prodavača i dobavljača,

o     osiguranje od odgovornosti filmskih preduzeća,

o     osiguranje od odgovornosti projektnih društava,

o     osiguranje od odgovornosti obavljanja detektivskih poslova i poslova obezbjeđenja,

o     osiguranje od odgovornosti za plovila i drugo.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.

Osiguranje od odgovornosti vozara za štete na robi u drumskom transportu

        

Osiguranjem od odgovornosti vozara za štete na robi u drumskom transportu štiti se ekonomski interes prevoznika za eventualne štete  na robi koju je preuzeo na prevoz.

Osiguranje od odgovornosti vozara za štete na robi u drumskom transportu mogu zaključiti pravna i fizička lica koja su registrovana u skladu sa zakonskim propisima za obavljanje drumskog prevoza robe.

Osiguranjem od odgovornosti vozara osigurava se građansko pravna odgovornost vozara za dokazani potpuni ili djelimični fizički gubitak, odnosno uništenje i oštećenje robe stvarno preuzete na prevoz koju vozar prevozi u domaćem i međunarodnom drumskom prevozu.

Vozar može osigurati svoju odgovornost za potpuni ili djelimični gubitak, odnosno uništenje i oštećenje samo na određenim pošiljkama ili na svim pošiljkama koje prevozi, pri čemu se osiguravajuće pokriće može ugovoriti kao:

A.    Osnovni rizici, i to:

  • saobraćajna nezgoda prevoznog sredstva,
  • požar ili eksplozija
  • provalna krađa ili razbojništvo

B.    Svi rizici.

 

Ovim osiguranjem nije pokrivena odgovornost vozara za štete na pošiljkama koje su njegovo vlasništvo ili vlasništvo njegovog bračnog druga ili djece, kao ni vozača ili suvozača koji su vršili prevoz.

Osiguravač je obavezan da naknadi gubitak i oštećenja na pošiljkama koje je vozar preuzeo na prevoz i za koje je odgovoran kao vozar, do visine dogovorene sume osiguranja, osim za slučajeve koji su isključeni zakonom ili odgovarajućim uslovima.


Koristan savjet

Po ovoj vrsti osiguranja pokrivena je odgovornost vozara za štete na pošiljkama preuzetim na prevoz, a ne i same pošiljke. Zbog toga vozar ne smije izjaviti korisniku prevoza da su, po ovoj vrsti osiguranja, osigurane pošiljke koje preuzima na prevoz i time dovodi korisnika prevoza u zabludu da su i njegovi interesi u potpunosti zaštićeni.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.